ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการเพื่อประชาชน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการเพื่อประชาชน