ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566