การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 17/2565 ของอบต.ท่าสองยาง

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 17/2565 ของอบต.ท่าสองยาง